PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO UNII

– Prawa podstawowa

– 1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych, która stanowi część II Konstytucji.

– 2. Unia dąży do przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Konstytucji.

– 3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią zasady ogólne prawa Unii.

– Obywatelstwo Unii

– 1. Każdy obywatel Państwa Członkowskiego jest obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii jest dodatkowe w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

– 2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w Konstytucji. Mają prawo do:

– swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich

– głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa

– korzystania, na terytorium państwa trzeciego, gdzie Państwo Członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele tego Państwa

– kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoływania się do europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i organów doradczych Unii w jednym z języków Konstytucji oraz otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku.

– 3. Prawa te są wykonywane na warunkach i w granicach określonych w Konstytucji i środkach przyjętych w celu jej stosowania.

Leave a Reply