Powstanie Karty Praw Człowieka

Jak już wspomniano, jednym z zadań Karty jest stworzenie jednolitego, przejrzystego systemu ochrony praw podstawowych, gdyż zgodnie z commnnis opinio dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie tego nie zapewniają. Można powiedzieć, iż obecnie w państwach członkowskich UE mamy do czynienia z dwoma systemami gwarancji praw człowieka: pierwszy, stworzony w ramach Rady Europy, oparty na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) z Europejskim Trybunałem Praw Człow ieka z siedzibą w Strasburgu9 oraz drugi

Na znaczenie Karły w procesie rozszerzania Unii Europejskiej zwrócił uwagę także Enrique Baron, szef frakcji socjalistów w Parlamencie Europejskim, który podkreślił, iż kraje kandydujące muszą być świadome, żc przystępują do organizacji nie tylko zajmującej się gospodarką, ale skupiającej państwa podzielające także wspólne wartości innego rodzaju.

M.A.Nowicki wyraził pogląd, iż powstanie Karty Praw Podstawowych UE, a później skuteczne jej egzekwowanie w systemie wspólnotowym jest obowiązkiem państw-stron EKPCz będących równocześnie członkami Unii. Wynika to / zasady sformułowanej przez Europejską Komisję Praw Człowieka, iż ..przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej nie jest sprzeczne z Konwencją, pod warunkiem. Ze w tej organizacji podstawowe prawa korzystają z równorzędnej ochrony”, co ma zastosowanie takż.c do Unii. (Idem, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nie można dopuścić do powstania elitarnego klubu. ,, Rzeczpospolita”, 24.(17.200(1.) Trybunał strasburski potwierdził tę tezę w orzeczeniach Matthews przeciwko Wielkiej Brylami (z lii lutego 1099 r.) oraz. Waite i Kenned}’ przeciwko Niemcom (z tego samego dnia).

Leave a Reply