Postulaty obrony suwerenności narodowej

Zasadniczym wyróżnikiem tych koncepcji jest brak programu pozytywnego. Postulaty obrony suwerenności narodowej mają głównie charakter defensywny. Mogą mobilizować niezadowolonych wyborców’, nie wskazują jednak na zasoby i strategie, które mogłyby tworzyć alternatywę wobec paradygmatu modernizacyjnego. Idee polityczne i gospodarcze funkcjonujące wśród polskich eurosceptyków (np. ekspansji na Wschodzie) nie opierają się na żadnych zobiektywizowanych przesłankach. Zakorzenione są w anachronicznej, postendeckięj koncepcji państwa sprzed II wojny światowej, chociaż uogólniają też krytycznie nowe zagrożenia, wynikające z nawarstwiania się transformacji ustrojowej i integracji europejskiej. Podejście to nie uwzględnia ewolucji współczesnego kapitalizmu, w tym procesów globalizacji, internacjonalizacji i regionalizacji. Nie podejmuje też problematyki wykorzystania tych procesów dla Polski, bez czego trudno tworzyć jakąkolwiek perspektywiczną koncepcję rozwoju kraju. W konsekwencji nie dostarcza narzędzi teoretycznych umożliwiających trafne zdiagnozowanie położenia Polski i spożytkowanie doświadczeń krajów, które niedawno stały lub stoją wobec zbliżonych wyzwań.

Leave a Reply