Postanawienia odnoszące się od osób niepełnosprawnych

Pomimo iż zarówno Karla, jak i Konstytucja zawierają szczegółowa postanowienia odnoszące się do osób niepełnosprawnych, to warto przypomnieć, że dotyczą ich również wszystkie pozostałe postanowienia Karty i Konstytucji ustanawiające wolności oraz prawa człowieka i obywatela. Karta w art. 21 mówiącym o dyskryminacji, jako jedno z jej zakazanych kryteriów’ wymienia właśnie niepełnosprawność. Zasada ta opiera się w dużej mierze na postanowieniach art. 15 EKS („Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznefj, na art. 23 Poprawionej Karty Praw Socjalnych i pkl. 26 Wspólnotowej Karty Podstawowych Praw’ Socjalnych Pracowników. Przy polskiej konstrukcji otwartej klauzuli anlydyskryminaeyjnej (art. 32 Konstytucji) w zwrocie Jakiekolwiek powody” mieści się również i to kryterium. Tak więc, klauzule te mają za zadanie, aby nie traktować niepełnosprawnych jako osób „drugiej kategorii”.

Ponadto Karta i Konstytucja zawierają dodatkowe postanowienia, których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym faktycznej równości, czyli stworzenie warunków do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Art. 26 Karty przyznaje im prawo do korzystania ze środków mających zapewnić niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Ustawodawca posługuje się w tym przepisie zwrotem „Unia uznaje i szanuje”, który mógłby wskazywać, że prawa osób niepełnosprawnych wynikają nie z postanowień Karty, lecz z innych aktów. Tak więc należy rozważyć, czy art. 26 przyznaje jakiekolwiek prawa tym osobom czy też jedynie wyraża przeświadczenie, iż skoro w innych dokumentach takie postanowienia już są zawarte, to Unia respektując je zezwala osobom niepełnosprawnym na korzystanie z nich.

Leave a Reply