Pomoc prawna w formie spontanicznej wymiany informacji

Współpraca i wzajemna pomoc między państwami członkowskimi Unii Europejskiej może przybierać postać wymiany informacji, dlatego w Konwencji znalazły się także postanowienia dotyczące tego zagadnienia.

Rada Unii Europejskiej proponowała, aby organy władzy państw członkowskich wymieniały między sobą informacje związane z przestępstwami, których ściganie i karanie leży w kompetencjach tych organowy bez potrzeby składania odrębnego wniosku. Organ dostarczający informacji może określić warunki odnoszące się do wykorzystania przekazanych informacji, a organy władzy, które je otrzymują będą związane tymi warunkami. Parlament w tym przypadku przewidywał możliwość odmowy przyjęcia informacji, jeżeli wiązałoby się to z koniecznością spełnienia warunków. Jeżeli jednak adresaci informacji zdecydowaliby o ich przyjęciu, wówczas będą zobowiązani dotrzymać umówionych warunków. Ostatecznie zdecydowano, że organ władzy otrzymujący informacje powinien czuć się zw iązany wspomnianymi warunkami.

Zgodnie z wytycznymi, jakimi kierował się Parlament przy wydawaniu swojej opinii na temat projektu Konwencji, pojawiły się próby podkreślenia wagi prawa do obrony. Argumentem na potwierdzenie tej tezy może być poprawka Parlamentu wprowadzająca nowy paragraf, zgodnie z którym zarówno procedury wymiany informacji, organy władzy, jak i treść informacji powinna zostać udokumentowana, dokumenty zaś dołączone do akt sprawy i udostępnione obronie. Ten nowy paragraf, zaproponowany przez Parlament celem zabezpieczenia praw do obrony, nie znalazł się jednak w ostatecznej wersji Konwencji.

Leave a Reply