Polski obszar graniczny

Druga część książki zajmuje się polskim obszarem granicznym. Wskazuje na przyjęte po stronie polskiej rozwiązania strukturalne i organizacyjne euroregionów, poszukuje zależności pomiędzy’ natężeniem ruchu granicznego a ich organizacją i funkcjonowaniem oraz opisuje rolę komisji międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej. W części tej znajduje się także rozprawa dotycząca rozwoju obszarów pogranicza wschodniego. W odniesieniu do fragmentu książki poruszającego kwestię wpływu ruchu granicznego na euroregiony, nasuwają się dwie uwagi.

Po pierwsze, budzi wątpliwości tak jednoznaczne wiązanie w jednym z opracowań natężenia ruchu granicznego z funkcjonowaniem i organizacją euroregionów. Gdy przyjrzeć się istocie współpracy transgranicznej i przyjętym standardom europejskim w tym zakresie, łatwo zauważyć, że filozofia tej współpracy wykracza daleko poza sprawy ruchu granicznego. Zakłada ona, że aby tego typu współpraca byia efektywna, wymaga zastosowania większej liczby środków. Powinna więc obejmować wszystkie aspekty życia codziennego regionu granicznego i powinna być prowadzona codziennie i z udziałem partnerów ze wszystkicli dziedzin i grup społecznych po obu stronach granicy. Jeśli chodzi o samą granicę, to nie natężenie ruchu granicznego, lecz jej charakter odgrywa znaczącą rolę w działalności euroregionów. Jak powiedziano na polsko-niemieckiej konferencji transgranicznej w Gubinie: ,,należ)> odebrać granicy jej dotychczasowy charakter. Należałoby przemienić ją z twardej i dzielącej w granicę łagodną i tylko oznaczającą. Albo jeszcze inaczej, lepiej należy podziurawić tą granicę. Istnieją szanse zrobienia wielu pięknych, małych i dużych dziur w tym niewidzialnym, ale odczuwalnym murze… „3

Leave a Reply