Polska na jednolitym rynku europejskim

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, również będzie objęta przepisami dotyczącymi funkcjonowania jednolitego rynku. Będzie to oznaczało wielką szansę dla naszego kraju, ale również ambitne zadanie do zrealizowania.

Nasuwa się pytanie: czy Polska nie stanie się kulą u nogi Unii Europejskiej i czy będzie w stanie zrealizować wszystkie wymogi związane z funkcjonowaniem jednolitego rynku? Należy pamiętać, że znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o czym świadczy m.in. fakt, iż jedynie 53,8% Polaków w wieku produkcyjnym pracuje (co jest najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw przyszłej Unii Europejskiej). W nadchodzących latach sytuacja może idee dalszemu pogorszeniu. Zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską Raportem o rynku pracy z 18 lutego 2003 r,,23 nasz kraj stoi przed koniecznością restrukturyzacji rolnictwa oraz sektora górniczego i hutniczego. Oznacza to zmiany w tych branżach, które zatrudniają największą liczbę pracowników – w rolnictwie zatrudnionych jest blisko 19,2% ogółu pracujących (przy średniej unijnej 4,2%), sektor górniczy daje zatrudnienie blisko 140 tys. osób, a hutnictwo jest źródłem utrzymania dla 40 tys. pracowników.26 Raport ocenia, iż wydajność polskiego pracownika zatrudnionego w przemyśle wynosi około 45% poziomu efektywności osiąganego w Unii, co nie świadczy najlepiej o efektywności polskiej gospodarki.

Polskie firmy, wraz z przystąpieniem naszego kraju do UE w 2004 r,, będą musiały dostosować się w pełni do wolnej konkurencji panującej na jednolitym rynku europejskim. Oznacza to, że nie będą ich chronić żadne bariery celne ani fiskalne. Może to stanowić wielki szok dla właścicieli wielu firm, którzy nagle wypłyną na szerokie wody gospodarki unijnej i nie poradzą sobie z silną, dostosowaną już. do twardych reguł gry konkurencją.

Leave a Reply