PÓŁNOCNY WYMIAR UE

O ile region Europy Środkowej i Wschodniej ma duże znaczenie dla Unii Europejskiej w okresie przygotowywania jej kolejnego rozszerzenia, to po jego dokonaniu znaczenie to wzrośnie jeszcze bardziej. Istnienie Wschodniego Wymiaru może stanowić dodatkowe uzasadnienie dla angażowania środków unijnych w tym regionie, tym bardziej że będzie on ekonomicznie odstawa! od innych Wymiarów: Północnego i Śródziemnomorskiego. Ponadto grupie biedniejszych państw członkowskich łatwiej będzie lobbować niż każdemu z osobna. Jeżeli w polityce strukturalnej UE ważna jest konwergencja regionów oraz państwy to również istotna powinna być spójność gospodarcza na poziomie wewnątrzu n ij nych Wym iarów.

Wpływ na proces kreacji Wschodniego Wymiaru na płaszczyźnie państwowej może mieć wystosowany 30 stycznia 2003 r. przez rządy niektórych państw europejskich tzw. List Ośmiu popierający politykę Stanów Zjednoczonych w’obec Saddama Husajna, który podpisały min. trzy kraje środkowoeuropejskie kandydujące do Unii: Polska, Czechy i Węgry.10 Takie wspólne stanowisko przyszłych „nowych” państw w UE może stanowić zalążek ich spoistości, dążenia do podejmowania wewnątrzunijnego lobbyingu oraz dbałości o prestiż nawet wbrew stanowisku dwóch „lokomotyw integracyjnych”, czyli Francji i Niemiec.” „List Ośmiu” nie byl żadną próbą sił, ale na pewno stanowił rodzaj sondy co do przyszłych interakcji w rozszerzonej UE oraz możliwości zbudowania kolejnego Wschodniego Wymiaru, funkcjonującego potem ewentualnie bez „starych” państw członkowskich UE.

Leave a Reply