PÓŁNOCNY WYMIAR UE – KONTYNUACJA

Na płaszczyźnie psychogeopolilycznej rola międzynarodowa Unii Europejskiej zmieni się z gracza zdywersyfikowanego z rolami rozkładającymi się pomiędzy poszczególne państwa na gracza zespolonego wokół wymiarów (które z definicji pow-stają i funkcjonują także dzięki czynnikom psychologicznym). Unia stanie się aktorem, który nie tylko dba o swój interes bałtycki i śródziemno-morski, ale odgrywa ważną rolę w regionie środkowoeuropejskim, gdzie dysponuje znacznym prestiżem. Takie „przesunięcie” UE na Wschód, powodujące objęcie integracją europejską południowych wybrzeży Bałtyku i części Europy Środkowej i Wschodniej stanowi kolosalną, jakościowo nową zmianę geopolityczną, która pociągnie za sobą zmiany w mentalności międzynarodowej, świadomości wewnątrzunijnej oraz w zewnętrznym (europejskim i pozaeuropejskim) postrzeganiu zarówno na nowo zredcfiniowanych regionów (wymiarów), jak i całej Unii.

Wspomniany fiński prezydent Ahtisaari lansując koncepcję Północnego Wymiaru nie omieszkał podczas swojej wizyty w Kijowie odnieść się do Ukrainy. 31 marca 1998 r. powiedział m.in., że „Północny Wymiar UE ma swoją podporą w Ukrainie. Inicjatywa fińskiego rządu dotycząca Północnego Wymiaru ma na celu wzmocnić powiązania pomiędzy Ukrainą a UE”}2 Skoro Ahtisaari dostrzegł Ukrainę w kontekście Wymiaru Północnego, to tym bardziej uzasadnione będzie postrzeganie tego kraju w kontekście Wymiaru Wschodniego. W tym miejscu rola Polski może być szczególnie duża, choć relacje Ukrainy z Unią Europejską opierają się już na pewnym fundamencie.

Stan prawny tych stosunków jest określony w Umowne o Partnerstwie i Współpracy z 14 czerwca 1994 r.1’’ Konsekwencją tej Umowy było przyjęcie 11 grudnia 1999 r. przez Radę Europejską na posiedzeniu w Helsinkach Wspólnej Strategii Unii Europejskiej dla Ukrainy.N Oba dokumenty mogą w przyszłości stać się podstawą dla związków Ukrainy także ze Wschodnim Wymiarem UE.

Wspólna Strategia dla Ukrainy ma obowiązywać cztery lata z możliwością jej przedłużenia. 11 grudnia 2003 r. mija ten okres, należy więc spodziewać się reakcji Rady UE, która może zalecić Radzie Europejskiej przedłużenie Strategii. Jednak zgodnie z procedurą przewidzianą w części IV, pkt 67 tego aktu, jej prolongowanie powinno zostać poprzedzone sprawdzeniem i przystosowaniem regulacji do nowych realiów-.b

Leave a Reply