Polityka w innych regionach świata

Rozdział VII: „Polityka w regionie śródziemnomorskim” podejmuje kwestie wspólnej strategii wobec tego regionu, działań na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (antecedencje i rozwój Procesu Barcelońskiego). Opisywane są działania mające na ceiu eliminowanie płynących z tego kierunku zagrożeń, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych i budowaniu społeczeństw obywatelskich. Z przeprowadzonej analizy wynika duZe znaczenie krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu dla bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju UE.

Rozdział VIII: „Polityka w innych regionach świata” dotyczy polityki Unii Europejskiej wobec Afryki subsaharyjskiej, Azji i regionu Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Obrazuje on globalne przedsięwzięcia UE podejmowane w regionach odległych od Europy.

W rozdziale IX: „Czy Unia Europejska jest wszechstronnym i globalnym aktorem międzynarodowym?” dokonano podsumowania. Autor stawia w nim kilka ważnych pytań, rozstrzygających o całości analizy. Przedstawiając międzynarodowe atrybuty UE (zdolność do działań międzynarodowych, reprezentowania siebie w stosunkach międzynarodowych, utrzymywania stosunków dyplomatycznych oraz zawierania umów międzynarodowych) odpowiada twierdząco na pytanie, czy Unia Europejska jest wszechstronnym aktorem w stosunkach międzynarodowych. Analizuje przy tym jej role ekonomiczne, polityczne i w zakresie bezpieczeństwa oraz jako atrakcyjnego ośrodka cywilizacyjnego i promotora kultury europejskiej. Bada również role: lidera zrównoważonego rozwoju oraz wzorca pomyślnej i kompleksowej integracji największego udziałowca w handlu światowym dostarczyciela największej pomocy rozwojowej, donatora największej pomocy humanitarnej, aktywnego aktora dyplomatycznego, stabilizatora pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zwraca tu uwagę fakt, że „do lej pory Unia Europejska ma nieposzlakowaną opinią pokojowego aktora międzynarodowego, który respektuje obowiązujące prawo międzynarodowe”. W odpowiedzi na pytanie, czy Unia jest już mocarstwem światowym, autor przywołuje argumenty na rzecz odpowiedzi twierdzącej, wskazując przy tym. że oczywiście najbardziej skuteczne oddziaływanie UE w stosunkach zewnętrznych odbywa się na płaszczyźnie gospodarczej.

Leave a Reply