Polacy o Unii Europejskiej

Przed oficjalną propozycją premiera Leszka Millera, sformułowaną na jesieni 2002 r„ aby wyznaczyć datę referendum akcesyjnego na 11 maja 2003 r. zapytywano w badaniu opinii (PBS/02.3) o optymalny termin tego glosowania. Blisko połowa odpowiadających (45%) wskazała wiosnę następnego roku i zarazem większość (55%) uznała, że powinno się ono odbyć równocześnie we wszystkich krajach kandydujących do UE.

Przed zaplanowaną na 17 kwietnia br. debatą w Sejmie w sprawie zarządzenia referendum akcesyjnego, w mediach odbyła się szeroka dyskusja nad terminem i ostateczną treścią pytania referendalnego. Za pośrednictwem prasy, mediów elektronicznych, Internetu i SMS-ów trwała ogólnopolska akcja zbierania opinii na temat propozycji pytania. W efekcie, najwięcej biorących udział w akcji (62,33%) opowiedziało się za pytaniem: „Czy wyrażasz zgodę na przystąpienie Polski do Unii Europcjsk!ej?,,

Zarówno w analizach prowadzonych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, jak i przez analityków spoza UKIE od początku monitorowania kwestii referendum zwracano uwagę na to, że o jego ważności zadecyduje frekwencja. Uwagi te miały szczególne znaczenie ze względu na w’ymóg zapisu konstytucyjnego wyznaczający pięćdziesięcioprocentowy próg udziału uprawnionych do głosowania, aby uzyskany wynik spełniał warunek obligatoryjności wobec decyzji prezydenta RP.

W kontekście debaty nad konstytucyjną formułą wymogów wobec referendum pojawiła się kwestia mobilizacji i zwiększenia możliwości uczestnictwa obywateli w głosowaniu. Waga decyzji referendalnej dla przyszłości kraju

Poniższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie raportów opublikowanych w okresie od kwietnia do czerwca 2003 r. przez agencje: TNS OBOP, IPSOS-Demoskop, CBOS, Pen tor, Eurobaromctr, KPRM, ISP i Gallup. uzasadniała działania na rzecz jej legitymacji przez zw iększenie możliwości jak najszerszego udziału społecznego. Jedną z propozycji, zgłoszoną przez Instytut Spraw Publicznych, było rozszerzenie terminu referendum do dwóch sąsiadujących z sobą dni (niedzieli i poniedziałku bądź niedzieli i soboty). Ostatecznie został zaakceptowany termin referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku.

Leave a Reply