Pojęcie Wschodniego Wymiaru Unii Europejskiej

Jak wspomniano, Unia Europejska rozwija obecnie swój Północny Wymiar, jak również dobrze ukształtowane Parlnerstw’0 Śródziemnomorskie, które de facio stanowi jej Śródziemnomorski Wymiar (Mediterranean Dimemion). Można więc dostrzec, że Unia zmierza w kierunku wielowymiarowości, co potwierdza raport pt. Towards the Multidintensional Union opracowany przez Miski Haukkalę z Pińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.5 Tendencja ta wzmocni się jeszcze wraz z kolejnym rozszerzeniem na Wschód, w wyniku którego może pojawić się kolejny wymiar, tym razem Wymiar Wschodni.

Morze Bałtyckie jest akwenem płytkim: największa głębokość wynosi 459 metrów, jednak średnia głębokość wynosi tylko 52 metry. Szerzej na lemat różnorodności form współprac) międzynarodowej w epioentrycznie dla współpracy akwenowej położonym regionie Morza Bałtyckiego zobacz prace .1.Ruszkowskiego: Geopolitical model of the. iiaitic…, op.eit.: Pomorze Zachodnie u- Północnym Wymiarze Unii Europejskiej (wspólnie z A.Głowackim) w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Szczecin 20(13. s.47 Współpraca subregionalna n1 regionie Bałtyku południowo-zachodniego na przykładzie ,.1-our Corners”, ..Zeszyty Bałtyckie”, Szczecin, nr 2/1999. s. 15 Północny Wymiar Unii Europejskiej n- kontekście rozszerzenia na Wschód, tekst w druku wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Rosja i kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów integracyjnych kontynentu europejskiego”, Uniwersytet l.ódzki. 12-13.11.2002.

Leave a Reply