Podstawy prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego

Podstawowymi elementami jednolitego rynku są tzw. cztery swobody: przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Postanowienia dotyczące tych swobód zawarte są w Traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. Określono tam podstawowe reguły służące osiągnięciu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dotyczą one:

– zakazu dyskryminacji ze względów narodowościowych, zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i ich obywatelami

– zapewnienia obywatelom prawa do swobodnego poruszania się i osiedlania na całym terytorium Unii

– zniesienia ceł oraz podatków mających równoważny do cel skutek dla wymiany pomiędzy państwami członkowskimi

– zakazu stosowania restrykcji ilościowych i środków mających równoważny do nich skutek dla wzajemnego handlu towarami oraz określenie pewnych wyjątków

– zakazu jakichkolwiek form dyskryminacji ze strony monopoli państwowych

– ustanowienia zasad, które zapewniają swobodny przepływ pracowników

– zapewnienia osobom swobody przenoszenia się i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek

– zapewnienia swobody świadczenia usług

– zniesienia restrykcji i zapewnia swobody przepływu kapitału

– zakazu zachowań sprzecznych ze swobodą konkurencji

– zapewnienia właściwego stosowania reguł konkurencji zarówno do przedsiębiorstw publicznych, jak i przedsiębiorstw, którym udzielono szczególnych lub wyłącznych uprawnień

– ustalenia warunków udzielania przez państwo pomocy publicznej swoim przedsiębiorstwom

– obowiązku niestosowania przez państwa członkowskie dyskryminacji w sprawach fiskalnych.1′

Funkcjonowanie rynku wewnętrznego opiera się na mocnych podstawach traktatowych, które stanowią bazę dla każdej nowej dyrektywy. Zapisy te są także podstawą dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia zasad jednolitego rynku przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Leave a Reply