Podstawowe założenia programu studiów europeistycznych

Zagadnienia powyższe będą rozwinięte w dalszej części niniejszego opracowania. Część I skupia się na założeniach podstawowych dotyczących prowadzenia kierunku europeistyka część II dotyczy kwestii organizacyjnych część III zawiera ramowy program studiów.

– 1. Podstawowe założenia programu studiów europeistycznych

– 1. Program studiów europeistycznych powinien wpisywać się w całościowy program nauczania Uniwersytetu Warszawskiego. W szczególności jest to program zorientowany na studenta, międzynarodowy, innowacyjny, oparty na współpracy z innymi programami i instytucjami, posiadający znaczenie społeczne.

– 2. Program studiów europeistycznych powinien posiadać własną tożsamość vis-a-vis programów z tej samej dziedziny, które są oferowane przez inne wydziały/uniwersytety w Polsce lub krajach sąsiednich.

– 3. Program powinien odpowiadać konkretnym społecznym zapotrzebowaniom na ten rodzaj ekspertyzy (co powinno być potwierdzone przez badania rynku).

– 2. Idea europeistyki według Centrum Europejskiego EW

Charakter programu europeistyki oparty’ jest na kilku kryteriach. Przede wszystkim należy podkreślić jego akademicki charakter. Ponadto, co stwierdzono powyżej, odróżnia się on od innych, istniejących w Polsce programów studiów europejskich następującymi cechami:

Studia europeistyczne są studiami akademickimi, których celem jest refleksja nad tyini zagadnieniami oraz procesami natury politycznej, społecznej i kulturowej, które są powiązane z fenomenami integracji europejskiej. Należy podkreślić, że nie sposób mówić o jednym „procesie integracji europejskiej”, ponieważ różne narodowo-spoieczne aranżacje państw członkowskich, wchodzących i kandydujących do Unii Europejskiej, oddziałują zarówno na siebie wzajemnie, jak i na samą Unię. Państwa europejskie nieustannie uczestniczą i reagują na to, co dzieje się w Europie ze swego „narodowego punktu widzenia”.

Leave a Reply