Podsłuch telekomunikacyjny

W toku dochodzenia może okazać się niezbędne przechwycenie rozmów czy innych form połączeń telekomunikacyjnych na terytorium innego państwa członkowskiego. Konwencja przewiduje współpracę w tego rodzaju działaniach operacyjnych.

Rada zaproponowała umożliwienie kierowania do odpowiednich organów innego państwa członkowskiego wniosków o:

– przechwytywanie i transmisję połączeń telekomunikacyjnych (telecommunications) do państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest dochodzenie

– przechwytywanie, utrwalanie i późniejszą transmisję utrwalonych połączeń telekomunikacyjnych do zainteresowanego państwa członkowskiego.

Parlament poprawił sformułow anie ..telecommunications”, rozszerzając je na „telephone conversations or Communications and other forms of telecommunication'”. Ten sposób ujęcia tekstu, zdaniem Parlamentu, pozwala określić, jakie rodzaje połączeń mogą zostać przechwycone. Konwencja posłużyła się jednak ogólnym pojęciem „telecommunications

Parlament podkreślił, że wniosek o pomoc państwa trzeciego podczas przechwytywania połączeń powinien zostać przekazany właściwym organom tego państwa przed założeniem podsłuchu. Ostateczna wersja, zresztą zgodnie ze sformułowaniem, jakim posłużyła się Rada, wspomina jedynie o wniosku, jeżeli organy państwa, które prowadzi dochodzenie, potrzebują wsparcia technicznego ze strony państwa, w którym połączenia mogą być przechwytywane.

Leave a Reply