Partnerzy społeczni i autonomiczny dialog społeczny

Unia Europejska uznaje i wspiera rolę partnerów społecznych na poziomie Unii, uwzględniając różnorodność systemów krajowych oraz ułatwia dialog między partnerami społecznymi, szanując ich autonomię.

– Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, mianowany przez Parlament Europejski, przyjmuje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach, organach i agencjach Unii, bada je i sporządza sprawozdania na ich temat. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni niezależny w wykonywaniu swoich funkcji.

– Przejrzystość prac instytucji Unii

– 1. W celu wspierania dobrego rządzenia i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i agencje Unii wykonują swoje prace w sposób jak najbardziej otwarty.

– 2. Obrady Parlamentu Europejskiego, jak również Rady Ministrów rozpatrującej i przyjmującej wniosek ustawodawczy, sąjawne.

– 3. Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Państwie Członkowskim, ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i agencji Unii, niezależnie od formy, w jakiej zostały sporządzone, na warunkach określonych w części III.

– 4. Zasady ogólne i ograniczenia, które, z uwagi na interes publiczny lub prywatny, regulują korzystanie z prawa dostępu do dokumentów, określa ustawa europejska.

– 5. Każda instytucja, organ lub agencja, o których mowa w ustępie 3, przyjmuje w swoim regulaminie wewnętrznym przepisy szczególne, dotyczące dostępu do ich dokumentów, zgodnie z. ustawy europejską, o której mowa w ustępie 4.

– 1. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

– 2. Zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i agencje Unii oraz przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres stosowania prawa Unii, a także zasady dotyczące swobodnego przepływu takich danych, określa ustawa europejska. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

– 1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza go.

– 2. Unia szanuje na równi status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych.

– 3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów’ i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog.

Leave a Reply