Paradygmat zależności

W połowie lat 70. kontrastujące perspektywy w badaniu rozwoju społecznego znalazły się w sytuacji koegzystencji. Paradygmat zależności podważał, ale nie przekreślał oddziaływania podejścia modernizacyjnego nadal

Praktycznym przykładem realizacji takiej strategii na przełomie XX i XXI wieku były rządy prezydenta Fernando Henrique Cardoso w Brazylii (znanego socjologa z kręgu „teorii zależności”). Zob. wywiad z F.H.Cardoso w: „Rzeczpospolita”, 26.02.2002. wspieranego przez rządy państw zachodnich i korporacje ponadnarodowe. Okazał się też niezdolny do wyjaśnienia nowych wydarzeń i znaczących procesów zmian społeczno-gospodarczych, takich jak szybki rozwój niektórych pozaeuropejskich tzw. państw nowo uprzemysłowionych. Z kolei teorie modernizacji odrzucane przez większość Trzeciego Świata nie mogły ignorować wielu, także empirycznych, ustaleń teorii zależności wskazujących na asymetryczność rozwoju pomiędzy bogatym Zachodem i biednym Południem ukształtowaną w znacznej mierze jeszcze w’ początkowym stadium rewolucji przemysłowej i w okresie kolonializmu. Zmienił się również polityczny i społeczno-ekonomiczny kontekst badań nad rozwojem. Sukcesy gospodarcze Japonii i innych „azjatyckich tygrysów” oraz zmiany w niektórych krajach Trzeciego Świata bogacących się dzięki eksportowi ropy naftowej wymagały nowych interpretacji wychodzących poza obydwa przeciwstawne paradygmaty.6

Zmianie paradygmatu sprzyjały również kryzysy na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Ich przejawem były z jednej strony rozbieżności chińsko-radzieckie, destrukcyjne skutki „rewolucji kulturalnej” w Chinach i stagnacja bloku wschodniego stopniowo uzależnianego od zachodnich technologii i kredytów z drugiej strony – wojna w Wietnamie, kontestacja kontrkulturowa na przełomie lat 60. i 70., afera Watergate. kryzys naftowy i spowolnienie wzrostu, które stały się przejawem zmierzchu amerykańskiej hegemonii i ujawniły słabość Europy Zachodniej, w tym kryzys państwu dobrobytu.

Leave a Reply