Osoba wezwana do stawiennictwa przed organami sądowymi

Świadek lub biegły, który w wyniku wezwania .stawi się przed organami sądowymi Strony wzywającej nie może, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, być ścigany, zatrzymany lub vr jakikolwiek inny sposób pozbawiony osobistej wolności na terytorium tej Strony, ir odniesieniu do czynów popełnionych lub orzeczeń skazujących wydanych przed opuszczeniem przez niego terytorium Strony wezwanej.

Osoba wezwana do stawiennictwa przed organami sądowymi Strony wzywającej tv celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, o które toczy’ się postępowanie nie może, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, być tam ścigana, zatrzymana lub ir jakikolwiek inny sposób pozbawiona osobistej wolności vi’ odniesieniu do czynów popełnionych lub orzeczeń skazujących wydanych przed opuszczeniem przez nią terytorium Strony wezwanej i nie określonych w wezwaniu,

Immunitet określony w niniejszym artykule wygasa, jeżeli świadek, biegły lub oskarżony mając możliwość opuszczenia terytorium Strony wzywającej w ciągu kolejnych piętnastu dni od dnia, vr którym jego obecność nie była już wymagana przez organy sądowe, pozostał na tym terytorium lub powróci! na nie po jego opuszczeń itr\

Parlament i Rada były zgodne także co do kwestii odpowiedniego stosowania artykułu 20 Konwencji o treści: „Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 10 ustęp 3 wykonanie wniosku o udzielenie pomocy prawnej nie rodzi obowiązku zwrotu żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z udziałem biegłych, powstałych na terytorium Strony wezwanej oraz kosztów przekazania osób pozbawionych wolności ir trybie artykułu 11”.

Leave a Reply