Osie współpracy akwenowej w Europie

Nietrudno więc zauważyć, że zarówno na osi wertykalnej, jak i horyzontalnej region Morza Bałtyckiego usytuowany jest w centrum (Europem Me.sa-Rcgion). W tym regionie krzyżują się obie osie, więc nie jest on z pewnością regionem peryferyjnym. Ponadto należy podkreślić, że liczący 400 tys. kilometrów kwadratowych akwen Morza Bałtyckiego3 jest ogniwem łączącym, a nie dzielącym czy też rozgraniczającym, wokół którego rozwija się bardzo dynamiczna i wielopłaszczyznowa współpraca międzynarodowa. Odbywa się ona na różnych szczeblach: między państwowym (Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Rada Bałtycka), regionalnym (Subregionalna Współpraca Państw Morza Bałtyckiego), na szczeblu miast (Związek Miast Bałtyckich) oraz wielu innych płaszczyznach.ł

W lej perspektywie należy zastanowić się nad geopolitycznymi konsekwencjami rozszerzenia UE dla Europy Środkowej i Wschodniej (w tym zwłaszcza dla Polski) oraz dla istniejącego już Północnego Wymiaru UE w kontekście tworzenia się jej nowego Wschodniego Wymiaru. Warunkiem wyjściowym podjęcia takiego zadania powinna więc być najpierw próba definicji tego Wymiaru.

Leave a Reply