Ogromne różnice potencjałów w Polsce

Ze względu na ogromne różnice potencjałów, w Polsce (i innych krajach Europy Środkowej) decyzje te podejmowane są w rosnącym zakresie przez korporacje transnarodowe, Komisję Europejską i rządy państw UE. Dzieje się tak z wielu powodów: początkowej niechęci elit „nowych demokracji” do formułowania autonomicznych koncepcji rozwojowych, odrzucanych pod wpływem neoliberalnych strategii reform podporządkowania transformacji ustrojowej wymogom integracji z UE, niewystarczających instrumentów polityki gospodarczej (instytucje, kapitał) oraz specyfiki społeczeństwa i rynku gospodarki w kategoriach sieci powiązań biznesowych, wykraczające poza tradycyjne interpretacje działania przedsiębiorstw zawiera cytowana praca zbiorowa The Handhook of Economic Sociology. ł Zob.: M.Guz-Vetter. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa Polski Zachodniej wytrzymają presją konkurencji na wspólnym rynku? (www.tsp.org.pl): por. także prace K.Jasieckiego: Proces dostosowania spiywatyzuwanych przedsiębiorstw do nymogóir Unii Europejskiej w: Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, red. M. Jarosz. Warszawa 2001) oraz Opinie liderów polskiej gospodarki o integracji ekonomicznej z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, „Studia Europejskie”, nr 4/1998.

M „Przyjęta opcja rozwoju zależnego, rozwoju ‘ptzez zaproszenie ‚, to jest przez liberalizację handlu z Zachodem i otwarcie na swobodny przepływ obcego kapitału (…) wyznacza Europie Wschodniej (…) rolę źródła niskopłatnej kadry średniego (z globalnego punktu widzenia) szczebla, ‘podwykonawców’ interesów kapitalizmu światowego“ (A.Sosnowska, Teorie zmiany i rozwoju społecznego a zmiany w Europie Wschodniej. O potrzebie perspektywy globalnej, „Kultura

Leave a Reply