Ograniczenie podejścia globalistycznego w polskich warunkach

Największym ograniczeniem podejścia globalistycznego w polskich warunkach jest jego duże zróżnicowanie i wczesny etap rozwoju w sferze teoretycznej. Myśleniu w kategoriach globalnych sprzyja duży udział w sieciach powiązań międzynarodowych. Nieprzypadkowo najwięcej prac na ten temat

Jielacja między centrum a peryferiami jest w Unii Europejskiej dwuznaczna i ruchoma, toteż zmuszeni jesteśmy wprowadzić rozróżnienie na peryferie wewnętrzne i zewnętrzne, zaś różnica między centrum a peryferiami powiela się wewnątrz samego centrum i wewnątrz samych peryferii poprzez zniuansowanie idące od centrum do peryferii (…) secesja bogatych powiela się wewnątrz państw (‚przez opozycję regionów bogatych i biednych, otwartych na zewnątrz i marginesowych), a nawet miast, gdzie dokonuje się nowy podział terytorialny pizez przeciwstawienie chronionych, więc bezpiecznych dobrych dzielnic i ryzykownych przedmieść (lub przeciwnie: inner cities)” (P.1 lassner, koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002, s.70). powstaje w krajach, które – jak USA – pełnią wiodące role w procesach internacjonalizacji. Różnorodność koncepcji globalizacji przejawia się m.in. w’ tym, że część z nich może być interpretowana jako przedłużenie paradygmatu modernizacyjnego (F.Fukuyama), podczas gdy inne mają charakter konkurencyjny i krytyczny wobec tego paradygmatu. Także w Polsce badacze globalizacji funkcjonują w ramach różnych orientacji teoretycznych i w odmiennych środowiskach politycznych. Ich wpływ na publiczny dyskurs osłabia duży poziom ogólności formułowanych twierdzeń i odmienność od koncepcji transformacji zdominowanych przez paradygmat modernizacyjny. W Polsce niewiele jest też wypow iedzi przekładających wnioski wynikające z teorii dotyczących globalizacji na programy działania politycznego.

Leave a Reply