Objaśnienia biura Konwentu opracowującego Kurtę

Objaśnienia biura Konwentu opracowującego Kurtę nie stanowią jednak wykładni legalnej. Ich treść znajduje się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej (http://europa.eu.int). Według tego dokumentu zakaz praktyk eugenicznych. o którym jest mowa w Karcie, odnosi się do takich sytuacji jak gwałt, niewolnictwo o charakterze seksualnym, zmuszanie do prostytucji, wymuszona ciąża, zmuszanie do sterylizacji, przymusowe małżeństwa a także inne formy przemocy o charakterze seksualnym o porównywalnej wadze, które są uważane za międzynarodowe przestępstwa zgodnie z art. 7.1. Statutu Międzynarodowego Trybunału Kryminalnego przyjętego w Rzymie 17 lipca 1998 r. Statut lego Trybunału znajduje się na oficjalnej stronie ONZ (http://www.iin.org/lavv/icc/statute/romefra.htm). na warunkach i w granicach w tymże dokumencie przewidzianych. Podobnie polska Konstytucja w art. 51 stwierdza, iż nikt nie może być obowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, chyba że dzieje się to na podstawie ustawy, a w ust. 2 określa jakie informacje o obywatelach władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać, uznając za celowe te, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (np. do celów fiskalnych).

Dalej obydwa dokumenty przyznają każdemu prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą oraz prawo do ich korygowania (Karta: art. 8, ust. 2, zd. 2 Konstytucja art. 5!, ust. 3 i 4). Karta nie określa żadnych wymogów’ wobec danych, które dana osoba pragnie skorygować, tymczasem Konstytucja stwierdza, iż żądanie sprostowania lub usunięcia informacji dotyczy takich, które są nieprawdziwe, niepełne bądź zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. W Karcie w art. 8, ust. 3 stwierdzono ponadto, iż przestrzeganie tego rodzaju zasad podlega kontroli niezależnego organu. Na gruncie polskiego systemu prawa organem takim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jednak nie jest to organ konstytucyjny (powołany został mocą art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).’10

Leave a Reply