Nowa technika i strategia regulacyjna

Utworzenie jednolitego rynku 31 grudnia 1992 r. nie byłoby możliwe bez wprowadzenia nowej techniki regulacyjnej: tzw. nowego podejścia wyznaczającego jedynie ogólne, podstawowe wymagania redukujące zakres kontroli władz publicznych przed wprowadzaniem wyrobu na rynek oraz ustanawiającego zintegrowane techniki zapewnienia jakości.

Now’a technika i strategia regulacyjna została przedstawiona przez Radę Ministrów WE w maju 1985 r.15 Podjęto wówczas rezolucję w sprawne nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji, która wprowadziła następujące zasady:

– ograniczenie harmonizacji do tzw. wymagań zasadniczych {essential requirements), które określają wymogi wyrobów ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia, życia, a także ochronę środowiska,

– dopuszczenie do obrotu na rynku zależy od spełnienia wymagań zasadniczych,

– ustalenie, że specyfikacje techniczne produktów spełniających wymagania dyrektyw będą określone w zharmonizowanych normach,

– stosowanie zharmonizowanych norm będzie dobrowolne – producent może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne celem spełnienia wymagań, co oznacza, że producenci mają możliwość wyboru sposobu wykazania zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw,

– produkt zgodny z wymaganiami zasadniczymi poddany właściwej ocenie zgodności będzie znakowany znakiem CE,

– ocena zgodności przez jednostki notyfikowane w Komisji przez państwa członkowskie, których certyfikaty są wzajemnie uznawane,

– odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek ponosi producent,

– państwa członkowskie opierając się na domniemaniu, że produkty spełniające podstawowe wymagania i opatrzone znakiem CE są zgodne z odnoszącą się do nich dyrektywą nowego podejścia, nie mogą zakazać, ograniczyć ani utrudniać wprowadzenia na rynek wewnętrzny produktu opatrzonego takim znakiem.

Celem zagwarantowania prawidłowości obrotu towarów po wprowadzeniu ich na rynek kraje członkowskie UE wypracowały system nadzoru rynku, za który odpowiadają władze publiczne. System ten musi być niezależny, zapewniać bezstronność prowadzonych działań w ramach nadzoru rynku oraz działać w sposób niedyskryminacyjny. Władze do spraw nadzoru rynku muszą posiadać niezbędne środki i uprawnienia do działania (tj. monitorowania wyrobów wprowadzonych na rynek), a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami, do podjęcia działań w celu wyegzekwowania zgodności.

Zasada swobodnego przepływu towarów dotyczy zarówno wyrobów przemysłowych, jak i produktów rolnych oraz spożywczych. Państwa członkowskie mają co prawda możliwość wprowadzenia ograniczeń importowych, eksportowych lub w tranzycie,17 jednak takie kroki nie mogą służyć jakiejkolwiek dyskryminacji, ani spełniać roli ukrytych restrykcji w handlu wzajemnym.

Leave a Reply