Negocjacje w Unii Europejskiej

Dla administracji narodowych dzisiejszych kandydatów, czlonkostw’0 w UE oznaczać będzie początek niekończącego się maratonu negocjacyjnego. Hiszpański ekspert ds. polityki europejskiej tak mówi! o własnych doświadczeniach z okresu akcesji: „aby stawić czoło wyzwaniu, jakim w procesie akcesji było przejście od negocjacji dwustronnych do negocjacji wielostronnych już po przystą/iieniu do Wspólnoty, trzeba było przejść od zarządzania jednym projektem – negocjowaniem akcesji – do negocjacji i zarządzania tym nieustającym procesem negocjacji, co wymagało znacznie więcej wysiłku”}2 ’ …

Praktycznie wszystkie decyzje w Unii fśuropejskiej zapadają w wyniku negocjacji. Fakt, że wszyscy bez przerwy negocjują nie obniża, ale podnosi rolę dyplomacji jako koordynatora procesu decyzyjnego, tym bardziej że jest on wieloaspektowy, wieloszczeblowy i przebiega w środowisku wielokulturowym.

System decyzyjny UE jest w zasadzie trzyetapowy, a na każdym z nich wymagana jest koordynacja wewnętrzna:

– etap formułowania polityki, na którym działa kilkaset niezależnych grup ekspertów powołanych przez Komisję (ponad 50% z nich to urzędnicy narodowi, działający na zasadzie półoficjalnej)

– etap negocjacyjny: około dwustu grup roboczych, złożonych z urzędników z kraju i misji w Brukseli, pracujących nad propozycjami Komisji

– faza decyzyjna: około 20 Rad ministerialnych w ramach Rady UE (np. ds. rolnictwa, finansów, transportu), spotykających się na mniej więcej 120 spotkaniach rocznie.

Leave a Reply