Negocjacje w Unii Europejskiej cz. III

A zatem warunkiem skutecznej prezentacji i obrony interesów narodowych jest ich prawidłowa identyfikacja w krótszej i dłuższej skali, umiejętność ich uzgadniania na szerszym forum, a gdy trzeba, silnego forsowania ich! Stawia to nowe i wielkie wymagania przed polską klasą polityczną, przed organizacjami gospodarczymi, przed władzami samorządowymi i administracją rządową. Polityka polska stanie się częścią większej całości o znacznej dynamice rozwojowej, zasobniejszej i bezpieczniejszej, a wzajemne przenikanie interesów i wartości na poziomie europejskim zwiększy się. Ale to nie jest droga jednokierunkowa: uzyskując większy wpływ na sprawy europejskie, musimy zaakceptować „więcej Europy” w Polsce. Sprawowanie władzy w naszym kraju będzie w ten sposób ciągle „recenzowane” nie tylko przez krajową, ale i przez europejską opinię publiczną, zwłaszcza w sytuacjach trudnych czy konfliktowych. O tym właśnie jest mowa, gdy postuluje się potrzebę jakościowej zmiany w uprawianiu polityki narodowej w warunkach członkostwa Polski w UE.

Natura negocjacji unijnych jest odmienna od klasycznych rokowań, gdzie zazwyczaj chodzi o odniesienie zwycięstwa dyplomatycznego i „pokonanie” przeciwnika. W negocjacjach unijnych, które mają charakter ciągły i partnerski, nie tyle idzie o „zwycięstwo” w sytuacji konfliktowej, co o znalezienie kompromisowego porozumienia, które potem będzie wykonywane w sytuacji, gdy zasoby finansowe i administracyjne obu stron są w części połączone, a ogólne ramy polityczne i traktatowa wcześniej uzgodnione. Jeśli nie wykażemy woli współpracy i poszukiwania akceptowanego przez wszystkich kompromisu w negocjacjach np. w sprawie norm środowiskowych, to jutro możemy nie znaleźć poparcia dla naszych postulatów dotyczących np. norm weterynary jnych. Negocjacje najczęściej mają charakter techniczny (Iow agenda), ale ich skumulowane efekty to czysta polityka. Z tych względów jakość współpracy dla osiągnięcia dobra ogólnego między sferą polityczną, gospodarczą i samorządami a centralną administracją i środowiskami eksperckimi ma znaczenie kluczowe!

Z mego doświadczenia z pracy w administracji, gdzie miałem możliwość koordynowania programów rządowych, wynika jasno, że wszędzie tam, gdzie prace rządowe miały wsparcie koncepcyjne w wyniku wcześniejszych, profesjonalnie zaplanowanych ekspertyz czy studiów, proces uzgodnieńiowy przebiegał płynnie, a podjęte decyzje wytrzymały próbę czasu.13 Taka procedura

Np. przy programowaniu pierwszych prac dostosowawczych do wymogów Układu Europejskiego w latach 1992-1993 zamówiono, we współpracy z KBN, ponad 70 ekspertyz, pokrywających wszystkie obszary dostosowań, wydanych następnie w formie Białej Księgi. Polska-UE. Opracowania i analizy gospodarka i prawo. IJRM. Biuro ds. Integracji Europejskiej. Warszawa 1992-1994. Podobne wsparcie ze środowisk akademickich dla prac rządowych starałem uwiarygodnia proces decyzyjny i – angażując autorytety i środowiska naukowe – może być pomocna w informowaniu opinii publicznej i tworzyć klimat zrozumienia oraz poparcia dla inicjatyw rządu.

Leave a Reply