Naruszenia prawa w zakresie rynku wewnętrznego

System jednolitego rynku opiera się zatem na wzajemnym zaufaniu oraz na równoważności systemów regulacyjnych. Każde znaczące niepowodzenie w stosowaniu wspólnych zasad w jakiejkolwiek części jednolitego rynku stwarza zagrożenie dla reszty systemu i podważa jego integralność. Bardzo ważne jest więc, aby poszczególne kraje członkowskie dbały o sprawne wdrażanie uregulowań rynkowych w-prowadzanych na szczeblu Wspólnoty. O tym, że nie jest to łatwe przekonuje przytaczany wyżej raport Komisji Europejskiej8 Pokazuje on wyraźnie duże opóźnienia poszczególnych państw w procesie implementowania rynkowych dyrektyw. Okazuje się, że największe problemy mają w tym względzie Francja, Niemcy, Grecja oraz Luksemburg. Brak implementacji wielu dyrektyw uniemożliwia skuteczne działanie na szczeblu wspólnotowym.

Kolejnym istotnym problemem są naruszenia prawa w zakresie rynku wewnętrznego. Raport wskazuje bardzo wysoką liczbę takich przypadków. Jest to około 1,5 tys. spraw, które toczą się obecnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Najwięcej postępowań prowadzonych jest przeciwko Francji (216), Włochom (190) i Niemcom (143), najmniej przeciwko Szwecji (32), Luksemburgowi i Danii (po 33). Jedynie ten ostatni kraj zdołał zredukować liczbę postępowali o ponad 10%, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Komisję Europejską w 2002 r. w dokumencie „Przegląd Strategii Rynku Wewnętrznego”. Ogólnie raport stwierdza, iż wzrosła liczba postępowań wobec państw członkowskich. Niepokojący jest przy tym fakt, że w ponad połowie przypadków sprawy przeciągają się ponad dwa łata, co stanowi znaczną przeszkodę dla sprawnego działania mechanizmów rynkowych.

Komisja Europejska nieustannie czuwa nad przestrzeganiem tych reguł przez wszystkich uczestników rynku. Służą temu odpowiednie instrumenty kontrolno-represyjne wobec rządów państw członkowskich, które nie wykazują zdyscyplinowania. Ostateczną instancją w tym zakresie jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, którego zadaniem jest wydawanie orzeczeń pozwalających przywrócić zachwiane mechanizmy rynkowe. Niestety, ETS jest znacznie przeciążony pracą, tak więc wyjaśnianie problemów ulega znacznemu opóźnieniu.

Funkcjonowanie jednolilego rynku zależy w bardzo dużym stopniu od wszystkich tworzących go uczestników’. Chociaż Komisja Europejska nadzoruje sprawność jego działania, wiele zależy wciąż od samych państw’ członkowskich. W ich interesie także pozostaje harmonizacja przepisów, która służy nie tylko obywatelom, ale całej gospodarce. Na przeszkodzie do implementacji dyrektyw pojawiają się często sprawy organizacyjno-techniczne, jak m.in. skostniałość procedur administracyjnych, brak właściwej koordynacji działań, zła interpretacja prawa lub po prostu zaniechanie działania.

Leave a Reply