Najsiliejszy aspekt nowych teorii modernizacyjnych

Wejście do UE zmienia zatem status polityczny naszego regionu (zwłaszcza Polski, której znaczenie stanie się formalnie porównywalne z Hiszpanią), co jednak tylko w ograniczonym stopniu przekłada się na poziom rozwoju gospodarczego. Strukturalnie jest on bowiem nadal zbliżony do innych „rynków wschodzących”. W tym zakresie wyjście z obecnej roli „podwykonawców” w międzynarodowym podziale pracy wymaga działań umiejętnie łączących elementy różnych koncepcji rozwoju. Niektórzy badacze w takim kontekście sugerują potrzebę posługiwania się zmodyfikowanymi wersjami teorii modernizacji, z uwzględnieniem wątków’ podnoszonych przez teorie zależności.43 Inni akcentują, że w’ dyskursie o zmianie społecznej main sfreant stanowi problematyka globalizacji, która zmienia naturę czynników strukturotwórczych w polityce (kryzys państwa narodowego), w gospodarce (internacjonalizacja biznesu) czy w świadomości społecznej (nacisk kultury globalnej).44

Najsilniejszym aspektem nowych teorii modernizacyjnych jest wskazanie strategii i zasobów, które tworzą trwale przesłanki rozwoju. Wykazują one, że kraj może przyspieszyć swoje tempo wzrostu poprzez odpowiednią politykę zmian instytucjonalnych sprzyjających przedsiębiorczości oraz inwestycjom w badania i rozwój, a także zwiększanie nakładów na rozwój kapitału ludzkiego. W warunkach polskich takie podejście wymaga również uwzględnienia niektórych wątków’ teorii zależności m.in. akcentujących rolę państwa w przełamywaniu niedorozwoju i harmonizowaniu interesów transnarodowych korporacji z potrzebami kraju. W perspektywie krótkookresowej Polsce może sprzyjać malejąca atrakcyjność biznesowa wielu krajów UE, która mogłaby zostać spożytkowana przez przyciągnięcie inwestycji bezpośrednich, np. z Niemiec. Mechanizmy takich działań opisują prace dotyczące deindustrializacji i reindustrializacji.

Szerzej globalne zróżnicowania terytorialne i społeczne w dostępie do Internetu oraz związane z nimi nowe podziały polityczne, kulturowe, ekonomiczne i techniczne charakteryzuje M.Castells. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań 2003.

Leave a Reply