Minister Spraw Zagranicznych Unii

– 1. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, mianuje Ministra Spraw Zagranicznych Unii. Minister prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą.

– 2. Minister Spraw Zagranicznych Unii przyczynia się, poprzez swoje wnioski, do rozwoju wspólnej polityki zagranicznej, którą prowadzi z upoważnienia Rady Ministrów. Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej.

– 3. Minister Spraw Zagranicznych Unii jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. Odpowiada za stosunki zewnętrzne i koordynację innych aspektów zewnętrznych działań Unii, W wykonywaniu tych obowiązków w Komisji, i tylko w zakresie tych obowiązków. Minister Spraw Zagranicznych Unii jest związany procedurami Komisji.

– Trybunał Sprawiedliwości

– 1. Trybunał Sprawiedliwości obejmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Trybunał Sprawiedliwości zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Konstytucji.

Państwa Członkowskie ustanawiają środki odwoławcze niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinie prawa Unii.

– 2. W skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych.

W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego ich liczbę określa Statut Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie i rzecznicy generalni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu, wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności, spełniających warunki określone w artykułach 111-260 i 111-261, są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw’ Członkowskich na okres sześciu lat. Ich mandat jest odnawialny.

– 3. Trybunał Sprawiedliwości orzeka:

– w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami części 111

– w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, o wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje

– w innych sprawach przewidzianych w Konstytucji.

Europejski Bank Centralny

– 1. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowią Europejski System Banków Centralnych. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które przyjęły walutę Unii – euro, prowadzą politykę pieniężną Unii,

– 2. Europejski System Banków Centralnych jest kierowany przez organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego. Podstawowym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest utrzymywanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla tego celu, wspiera on ogólne polityki gospodarcze Unii, przyczyniając się do osiągnięcia jej celów’. Wykonuje inne zadania banku centralnego, zgodnie z postanowieniami części III oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

– 3. Europejski Bank Centralny jest instytucją mającą osobowość prawną. Ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro. W wykonywaniu swych uprawnień oraz w zakresie swych finansów1 jest niezależny. Instytucje i organy Unii oraz rządy Państw’ Członkowskich zobowiązują się do przestrzegania tej zasady.

– 4. Europejski Bank Centralny przyjmuje środki niezbędne do wykonywania swych zadań zgodnie z postanowieniami artykułów 111-77 – 111-83 i artykułu 111-90 oraz z warunkami przew idzianymi w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z tymi postanow ieniami, Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro, a także ich banki centralne, zachowują swoje uprawnienia w kwestiach pieniężnych,

– 5. W zakresie swoich kompetencji, Europejski Bank Centralny jest konsultowany w sprawie każdego projektu aktu Unii i każdego projektu regulacji na poziomie krajowym oraz może wydawać opinie.

– 6. Organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego, ich skład i metody działania są określone w artykułach 111-84 – 111-87 oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Leave a Reply