Mechanizm funkcjonowania jednolitego rynku

Działanie na rzecz uczynienia Unii Europejskiej najbardziej prężną gospodarką świata może stanowić doskonałą przeciwwagę dla potencjału gospodarczego USA. Stary Kontynent stałby się dzięki temu poważnym partnerem handlowym dla Ameryki. Zamiast wielu rynków narodowych powitałaby bowiem jedna bardzo silna, zintegrowana gospodarka europejska, której funkcjonowanie byłoby skoordynowane dzięki istnieniu Unii Europejskiej. Potrzebne byłoby zatem ustanowienie odpowiednich przepisów oraz regulacji, które stworzyłyby warunki sprzyjające wolnej konkurencji oraz likwidacji granic pomiędzy poszczególnymi państwami.3

Celem Unii Europejskiej jest stworzenie sprawnego mechanizmu funkcjonowania jednolitego rynku, który będzie oznaczał swobodny przepływ towarów oraz czynników produkcji. Jest to jednocześnie związane ze zniesieniem ceł we wzajemnych obrotach i wprowadzeniem wspólnej taryfy celnej wobec krajów’ trzecich.

W świetle teorii stosunków międzynarodowych wspólny rynek oznacza stworzenie lepszych warunków do niezakłóconego funkcjonowania mechanizmów wolnej konkurencji. Umożliwia on także optymalne przemieszczanie się siły roboczej, rozwój produkcji na wielką skalę oraz szybsze wprowadzanie postępu technicznego. Utworzenie wspólnego rynku wymaga ujednolicania polityki cenowej w obrębie grupy państw’, które zaangażowane są w proces integracji.4 Unia Europejska jest doskonałym przykładem takiego działania. Stworzenie wspólnego rynku stanowi wielkie wyzwanie i eksperyment, którego rezultaty są istotne nie tylko dla mieszkańców „Piętnastki”, ale dla każdego z nas, jako przyszłych obywateli Wspólnoty. Wydaje się, iż do tej pory wyniki funkcjonowania jednolitego rynku są bardzo pozytywne, co znalazło potwierdzenie w opublikowanym w listopadzie 2002 r. cyklicznym raporcie Komisji Europejskiej.

Leave a Reply