Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne znaczenie dla rozwoju w Polsce przedsiębiorczości opartej na regułach gospodarki rynkowej i umacniania konkurencyjności polskiej gospodarki,1 rozumianej jako zdolność do efektywnego uczestniczenia w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych oraz uzyskiwania przewagi produktów jednego przedsiębiorstwa nad produktami innych firm.

Jest to zgodne z doświadczeniami oraz obecną praktyką Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Wśród licznych silnych stron MSP wymienia się: proste i czytelne struktury organizacyjne, szybkość procesu decyzyjnego, umiejętność dostosowania do istniejącego popytu i kreatywność. W większości krajów’ UE uznaje się, że rozwój sektora MSP jest częścią procesu zmian strukturalnych, w ramach których tworzone są nowe miejsca pracy i ogólny rozwój gospodarczy.2 Rozwojowi MSI1 w Unii Europejskiej ma sprzyjać szereg podejmowanych regularnie inicjatyw wśród których należy wymienić m.in. Europejską Kartę Małych Przedsiębiorstw’ i Strategię Lizbońską.

Celem niniejszego opracowania jest zestawienie i porównanie liczebności małych i średnich przedsiębiorstw w UE oraz w Polsce i innych krajacli kandydujących do UE, a także przedstawienie dynamiki zmian w strukturze polskich MSP.

Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze: Małe i średnie przedsiębiorstwa w: Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000, s.2X5-286.

Leave a Reply