Konstytucja RP a Karta Praw Człowieka

Porównując poszczególne postanowienia Karty’ i Konstytucji RP, często natrafia się na rozwiązania uderzająco podobne. Wynika to z faktu, że proces powstawania obu tych dokumentów oparty był na tym samym systemie wartości reprezentowanym w tych samych aktach dotyczących praw człowieka. Jak wskazuje Karta, a z drugiej strony, jak wynika z Biuletynów Komisji Konstytucyjnej przygotowującej Konstytucję.117 do dokumentów stanowiących fundament obu tych aktów należą przede wszystkim: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejska Karta Socjalna. Wywarły one wpływ na znakomitą większość rozwiązań Karty i Konstytucji, a niektóre ich postanowienia są wiernymi powtórzeniami ich odpowiednich rozwiązań.

W Karcie pojawiają się – wyniesione na poziom dokumentu o potencjalnie najwyższej randze – postanowienia, które do tej pory znajdowały się w regulacjach szczebla krajowego bądź miały charakter wspólnotowego prawa wtórnego.

Należą do nich choćby przedstawione powyżej prawo do dobrej administracji (art. 41), prawa osób w podeszłym wieku (art, 25) czy też prawo dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 36). Na podobieństwo regulacji wpływ miało także opracowanie obu aktów w niedużym odstępie czasowym, co pozwoliło na zadośćuczynienie nowym trendom w’ dziedzinie praw człowieka, takim jak np. umieszczanie godności na pierwszym miejscu jako kategorii, do której odwołują się inne prawa i wolności, zaliczenie do katalogu praw podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, inżynierii genetycznej, integracji osób niepełnosprawnych.

Leave a Reply