Konkurencyjne paradygmaty a integracja Polski z Unią Europejską

Jak przywoływane paradygmaty zmian społecznych odnoszą się do integracji Polski z UE? Na ile uzasadnione jest posługiwanie się nimi wobec tego procesu? Jak z perspektywy różnych teorii zmian społecznych można interpretować nowe położenie Polski?

Transformacja ustrojowa i międzynarodowa reorientacja Polski po 1989 r. od początku były przeprowadzane w ramach paradygmatu modernizacyjnego, określanego też mianem „mimetycznego” (M.S.Szczepański) lub „iinitacyjnego” (E.Wnuk-Lipiński). Ich zasadniczy kierunek wyznacza hasło „powrotu do Europy” i reformy ukierunkowane na tworzenie państwa działającego według zachodnich reguł. Polityka nowych elit władzy uzyskała duże poparcie zakorzenione w prozachodniej orientacji Polaków, jak i chęci „ucieczki ze

Koncepcje zrównoważonego rozwoju (sustainable development) stały się elementem działań ONZ (program Global Compact), wytycznych OECD, Unii Europejskiej, niektórych przedsiębiorstw ponadnarodowych i dyskusji wielkiego biznesu, w tym Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zob.: Więcej ni: zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B.Rok. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001 także E.U.Von Weizsacker. A.B.Lovins, L.Hunter Lovins, Mnożnik cztery. Podwojony dobrobyt – mniejsze zużycie zasobów naturalnych, Toruń 1999.

Różne koncepcje populizmu i neopopulizmu analizują A.W.Jelonek i K.Tyszka, op.cit., rozdz, VII i VIII. Wizje rozwoju endogennego rekonstruuje M.S.Szczepański, op.cit., s.101-114.

Wschodu”, zerwania z dziedzictwem komunizmu i podporządkowania ZSRR. Były to okoliczności sprzyjające pozytywnemu odbiorowi koncepcji modernizacyjnych, które w powszechnej świadomości nie miały alternatywy. Rozkład socjalizmu państwowego, traktowany również jako klęska teorii lewicowych, dodatkowo wzmocnił atrakcyjność kapitalistycznego Zachodu, postrzeganego jako obszar wolności, dobrobytu i stabilizacji.” Liczono także na znaczną pomoc gospodarczą Zachodu w postaci nowego planu Marshalla” dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Leave a Reply