Koncepcja polityki zagranicznej de Gaulle’a

Podstawowe wartości przyświecające koncepcji polityki zagranicznej de Gaulle’a mogą być sprowadzone do trzech podstawowych pojęć. Pierwszym jest naród (la nation). Zdaniem generała, rozwój społeczeństw dokonywał się w obrębie narodów, będących najtrwalszą i jedynie naturalną formą wspólnoty. Interes narodowy wynikający z wartości czynnika narodowego stanowi podstawowe kryterium w ocenie działań politycznych. Kolejną wartością polityczną jest państwo narodowe (L’état-nation) będące podstawowym warunkiem przetrwania i funkcjonowania narodu. Tym samym de Gaulle uważał, iż państwo będąc podstawową formą politycznej organizacji narodu, wyraża poprzez powołane przez siebie instytucje najwyższy interes narodowy. Oba wymienione czynniki konkretyzują się ostatecznie w filozofii działania generała i przyjmują postać wielkości Francji (la grandeur de !a France).

Koncepcja polityki zagranicznej de Gaulle’a opiera się na dwóclt założeniach. Podstawa tej koncepcji tkwi głęboko w filozofii i tradycji europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Europa rozumiana jest tutaj jako rdzeń uniwersalnego systemu aksjologicznego opartego na klasycznej filozofii greckiej, prawie rzymskim oraz etyce chrześcijańskiej. Francja tnoże urzeczywistniać swoją wartość najwyższą, czyli wielkość, tylko poprzez politykę światową. Istotę tej polityki przedstawia gaullistowska koncepcja obrony „na wszystkich azymutach”. Drugim założeniem było przyznanie w hierarchii komponentów przestrzennych, wobec których Francja powinna prowadzić swoją politykę, szczególnej roli Europie. Często było to określane przez de Gaulle’a mianem „europejskiego przeznaczenia Francji”, który jednocześnie wskazywał, że nie sposób budować jedności w Europie bez przywództwa francuskiego.

Leave a Reply