KOMPETENCJE UNII

– Zasady podstawowe

– 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada powierzenia. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom subsydiarności i proporcjonalności.

– 2. Zgodnie z zasadą powierzenia. Unia działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Państwa Członkowskie na mocy Konstytucji, zmierzając do osiągnięcia określonych w niej celów. Kompetencje nie powierzone Unii na mocy Konstytucji należą do Państw Członkowskich.

– 3. Zgodnie z zasadą subsydiarności, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji. Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Instytucje Unii stosują zasadę subsydiarności zgodnie z Protokołem w sprawie zasad subsydiarności i proporcjonalności, załączonym do Konstytucji. Parlamenty narodowe zapewniają przestrzeganie tej zasady zgodnie z procedurą określoną w Protokole.

– 4. Zgodnie z. zasadą proporcjonalności, zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji. Instytucje stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem, o którym mowa w ustępie 3.

– Prawo Unii

– 1. Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii w wykonywaniu powierzonych jej kompetencji mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich.

– 2. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie wdaściwe środki ogólne lub szczegółowe, w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Konstytucji lub aktów instytucji Unii,

Leave a Reply