Komisja Europejska

– 1. Komisja Europejska wspiera ogólny interes europejski i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Zapewnia stosowanie postanowień Konstytucji i środków podejmowanych przez instytucje na podstawie Konstytucji. Nadzoruje przestrzeganie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni określone w Konstytucji funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków’ przewidzianych w Konstytucji, zapewnia reprezentację Unii na zewmątrz. Inicjuje roczne i wieloletnie programowanie Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

– 2. Jeżeli Konstytucja nie stanowi inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Komisji, jeżeli Konstytucja tak stanowi.

– 3. W skład Komisji wchodzi kolegium złożone z jej Przewodniczącego, Ministra Spraw Zagranicznych Un i !-wiceprzewodniczącego i trzynastu komisarzy europejskich wybranych na podstawie systemu równej rotacji pomiędzy Państwami Członkowskimi. System ten jest ustanawiany na mocy decyzji europejskiej podejmowanej przez Radę Europejską na bazie następujących zasad:

– a) Państwa Członkowskie są traktowane na zasadzie ścisłej równości przy ustalaniu kolejności i długości pełnienia przez ich obywateli funkcji członków kolegium tym samym różnica między całkowitą liczbą kadencji pełnionych przez obywateli którychkolwiek dwóch Państw Członkowskich nie może nigdy przewyższać jednej kadencji

– b) z zastrzeżeniem lit. a), skład każdego kolejnego kolegium odzwierciedla zadowalająco demograficzny i geograficzny zakres wszystkich Państw Członkowskich Unii.

Przewodniczący Komisji mianuje komisarzy bez prawa głosowania, wybieranych na podstawie takich samych kryteriów jak członkowie kolegium i pochodzących ze wszystkich pozostałych Państw Członkowskich.

– 4. Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Wypełniając swoje obowiązki, komisarze europejscy i komisarze nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu lub jakiegokolwiek organu.

– 5. Komisja, jako kolegium, ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim za działania komisarzy. Zgodnie z procedurami określonymi w artykule 111-243, Parlament Europejski może uchwalić wotum nieufności dla Komisji. W przypadku uchwalenia wotum nieufności, komisarze europejscy i komisarze kolektywnie rezygnują ze swych funkcji. Komisja prowadzi nadal sprawy bieżące do czasu nominacji nowego kolegium.

Leave a Reply