Kategorie kompetencji Unii

– 1. Jeżeli Konstytucja powierza Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wdążące, natomiast Państwa Członkowskie mogą to czynić jedynie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów’ przyjętych przez Unię.

– 2. Jeżeli Konstytucja powierza Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Państwami Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie.

Państwa Członkowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała lub postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji.

– 3. Unia ma kompetencję w zakresie wspierania i koordynowania polityk gospodarczych i zatrudnienia Państw Członkowskich.

– 4. Unia ma kompetencję w zakresie określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowego określania wspólnej polityki obronnej.

– 5. W niektórych dziedzinach i na warunkach określonych w Konstytucji, Unia ma kompetencję w zakresie prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań Państw Członkowskich, nie zastępując jednak ich kompetencji w tych dziedzinach.

– 6. Zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii podlegają postanowieniom specyficznym dla każdej dziedziny, określonym w części III.

– Kompetencje wyłączne

– 1. Unia ma wyłączną kompetencję w zakresie ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz w następujących dziedzinach:

– polityka pieniężna, w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przyjęły euro,

– wspólna polityka handlowa,

– unia celna,

– zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

– 2. Unia ma wyłączną kompetencję w zakresie zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii, jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub ma wpływ na wewnętrzny akt Unii.

Leave a Reply