Karta Praw Podstawowych a polski porządek prawny

Rzeczpospolita Polska jako członek UE będzie zobowiązana do zapewnienia odpowiednich standardów ochrony praw człowieka. W sytuacji, gdy Karta stanie się wiążącym unijnym aktem prawnym, kompatybilność polskich rozwiązań ze standardami Karty będzie miała istotne znaczenie dla polskiego porządku prawnego. Ponadto pamiętać należy, iż z biegiem czasu prawa podstawowe podlegają dynamicznemu procesowi dostosowywania się do nowych warunków i zadań stawianych przez rzeczywistość. W związku z tym istotne jest obserwowanie tego rodzaju tendencji w świetle rozwiązań Karty, które, wnosząc nowatorskie idee, być może będą tworzyć w przyszłości nowe kanony w dziedzinie praw podstawowych. Tytułem przykładu podać można art. 41 Karty formułujący praw’o do dobrej administracji, czy leż art. 26 mówiący o integracji osób niepełnosprawnych. Karta powinna zatem wpływać nie tylko na treść ustawodawstwa, ale także na procesy stosowania prawa. Istotne jest również to, że zawartość normatywna poszczególnych praw i wolności, jctk i ich otoczka doktrynalna i orzecznicza, określać będą rozumienie tych praw i wolności vr systemie prawa polskiego”’ ,l_

Warto więc przyjrzeć się polskiej ustawie zasadniczej pod kątem jej zgodności z Kartą, tym bardziej że na potrzebę zgodności tych dokumentów zwracają uwagę politycy zachodnioeuropejscy.1’’ Pomimo iż Karta formalnie nie stawia żadnych nowych warunków’ krajom kandydującym, państwa te akceptując actptis communantaire zobowiązały się do poszanowania pewnych standardów’, w tym dotyczących ochrony praw- człowieka. Warto więc podjąć analizę poszczególnych rozwiązań, prezentowanych w Karcie i odpowiadających im rozwiązań konstytucyjnych – czy czasem nie pojawiają się tu sprzeczności, które mogłyby prowadzić do potrzeby dokonania stosownycli modyfikacji polskiej konstytucji. Przystępując do Unii nasz kraj przyjmuje bowiem na siebie zobowiązania, od których nie będzie można uciec poprzez odwołanie się do wyższej pozycji konstytucji w hierarchii systemu źródeł prawa.14 Akcesja Polski do UE spowoduje także pojawienie się pytania o miejsce praw podstawowych proponowanych przez Kartę w przyszłym systemie źródeł prawa, o ich stosunek do praw zawartych w konstytucji, umowach międzynarodowych i ustawach.

Leave a Reply