Karta Praw Człowieka

Karta jest swoistą kompilacją dotychczasowych aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie praw człowieka, rozproszonych i nierzadko wymagających uzupełnienia w drodze orzecznictwa międzynarodowych trybunałów. W jej artykule 51.2 wyraźnie stwierdzono, że nie ustanawia ona żadnego nowego uprawnienia ani zadania dla Wspólnoty lub Unii, ani nie zmienia uprawnień i zadań określonych w traktatach, funkcją lego dokumentu jest stworzenie jednolitego aktu potwierdzającego prawa wynikające z innych źródeł.6

Warto zwrócić uwagę, że z wielu postanowień Karty wyłania się jej deklaratywny charakter, a przecież uznanie jej wiążącego charakteru pozwoliłoby stworzyć w ramach Unii jednolity system ochrony praw człowieka, dając do ręki zarówno jednostkom, jak i sądom dość czytelny instrument ochrony praw podstawowych. Samo ich umieszczenie w Karcie – mające na celu uczynienie ich bardziej widocznymi – wzmacnia, ale w sposób niewystarczający system ochrony praw podstawowych, tym bardziej iż dzieje się to w ramach Unii, która poprzez Kartę stara się pokazać, iż nie jest organizacją stawiającą sobie cele

Należy zauważyć, że w Karcie stwierdzono, iż znajduje ona swe zastosowanie odnośnie do instytucji i organów Unii, z właściwym uwzględnieniem zasady subsydiarności, oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosować będą one prawo Unii. Taki charakter tego aktu został potwierdzony postanowieniami art. 53, w którym wyraźnie odmówiono Karcie możliwości, aby jej postanowienia ograniczały bądź podważały prawa człowieka uznane przez prawo Unii. prawo międzynarodowe i konstytucje państw członkowskich. wyłącznie gospodarcze.’ Karta jako prawo obowiązujące i część traktatów europejskich, mogłaby – oprócz możliwości jej bezpośredniego stosowania – stać się wzorcem kontroli w kwestii zgodności z nią wszystkich aktów unijnych “ Mimo takich zastrzeżeń widać, że Karta jest dowodem na to, iż kwestia ochrony praw’ podstawowych stanowi integralną część polityki unijnej, będąc wartością uznaną przez państwa członkowskie. Karta, jako rozdział konstytucji europejskiej, stanie się osią polityki Unii w ramach praw podstawowych, będąc jednocześnie swoistą ,.wizytówką” ich gwarantowanego zakresu.

Leave a Reply