Karta Praw Człowieka a prawa wyborcze

Oprócz uwzględniania potrzeb ochrony i poprawy stanu środowiska przy realizacji własnej działalności, ustęp 4 tegoż artykułu zobowiązuje je do wspierania działań w tym zakresie podejmowanych przez obywateli. Ustęp 3 ma natomiast odmienny charakter, gdyż wynika z niego prawo każdej osoby do informacji o stanie i ochronie środowiska, co jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia aktywizacji działalności zarówno organizacji proekologicznych, jak i pojedynczych jednostek.

Karta zawiera także w art. 39 i 40 postanowienia dotyczące praw wyborczych. Regulacje te odnoszą się do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych (lokalnych). Po raz pierwszy bezpośrednie, powszechne, tajne i równe wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 7-10 stycznia 1979 r. na podstawie regulacji uchwalonej przez Radę 20 września 1976 r35 Niezwykle istotną kwestią dotyczącą praw wyborczych było pytanie, czy udział w nich powinien być uzależniony od posiadania obywatelstwa czy miejsca stałego zamieszkania, co przez wielu jest uważane za rozwiązanie bardziej „europejskie”.36 Od Traktatu z Maastricht, w którym wprowadzona została instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej, prawa wyborcze zostały uniezależnione od obywatelstwa kraju członkowskiego-kraju pobytu. W Traktacie WE w art. 19.1 zasada ta wyrażona została odnośnie do wyborów samorządowych, a w art. 19.2 i 191 – wyborów do Parlamentu Europejskiego. Postanowienia Karty są zbieżne z tymi regulacjami. Karta w art. 39, ust. 1 przyznaje każdemu obywatelowi Unii prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co jednak jest istotne dla procesów integracyjnych, prawo to przysługuje w państwie członkowskim, w którym obywatel Unii zamieszkuje, na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Podobnie rzecz ma się z wyborami lokalnymi – prawo glosowania i kandydowania przysługuje wszystkim obywatelom Unii w państwie, w którym zamieszku ją, na takich samych zasadach jak jego obywatelom (art. 40).

Leave a Reply