Jakie korzyści niesie ustawa

W celu ukierunkowania przepływu gruntów w prywatnym obrocie rynkowym do rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne, a więc do tych, którzy osobiście prowadzą swe gospodarstwa, a także w celu kontroli tych nabywców, którzy chcieliby kupować grunty w innych celach niż powiększenie takiego gospodarstwa do 300 ha użytków rolnych, Agencję wyposażono w uprawnienie wchodzenia w prawa nabywcy, jako strony zawieranej wstępnie umowy. Przy konstruowaniu tego rozwiązania znalazła praktyczne zastosowanie formuła pierwokupu, stanowiąca szczególny cywilnoprawny instrument ingerowania w prawo własności – w tym wypadku prawo wyboru kupującego. Nie jest to całkowicie nowy instrument, lecz modyfikacja już funkcjonującego. Novum polega przede wszystkim na tym, że w uprawnienie to wyposażony został podmiot reprezentujący państwo i działający w interesie publicznym.

W ten sposób pojawiła się możliwość monitorowania transakcji przeniesienia własności i zapobiegania tym, które byłyby niekorzystne z punktu widzenia koniecznych zmian strukturalnych w rolnictwie. Jak już wyjaśniono, niekorzystne z tego punktu widzenia byłoby nabywanie gruntów rolnych znacznie powyżej granic wynikających z potrzeb rozwoju własnego gospodarstwa, a zwłaszcza kierowanie się, jako główną przesłanką, zamiarem korzystnej lokaty kapitału.

Leave a Reply