INSTYTUCJE UNII

– Ramy instytucjonalne

– 1. Unia dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, których celem jest:

– realizacja celów Unii,

– wspieranie wartości Unii,

– służenie interesom Unii, jej obywateli i Państw Członkowskich, oraz zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości polityk oraz działań, które podejmuje dla osiągnięcia tych celów.

– 2. Te ramy instytucjonalne obejmują:

– Parlament Europejski,

– Radę Europejską,

– Radę Ministrów,

– Komisję Europejską,

– Trybunał Sprawiedliwości.

– 3. Każda z tycli instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Konstytucji oraz zgodnie z procedurami i na warunkach w niej określonych. Instytucje stosują między sobą zasadę lojalnej współpracy.

– Parlament Europejski

– 1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą Ministrów, funkcje ustawodawczą i budżetową, jak również funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne, na warunkach określonych w Konstytucji. Wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej.

– 2. Parlament Europejski wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez obywateli europejskich w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym. Liczba członków Parlamentu nie może przekroczyć siedmiuset trzydziestu sześciu. Reprezentacja obywateli europejskich ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem czterech członków na Państwo Członkowskie. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku oraz, w miarę potrzeby w odniesieniu do późniejszych wyborów, Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, na wniosek Parlamentu Europejskiego i za jego zgodą, decyzję ustalającą skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem powyższych zasad.

– 3. Parlament Europejski wybiera spośród swych członków przewodniczącego i prezydium.

Leave a Reply