Godność w znaczeniu osobowościowym

W Karcie regulacja ta znajduje się już w art. I o brzmieniu „Godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić”, Konstytucja mówi o godności w art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Samo już umieszczenie tej regulacji w pierwszym artykule Karty i w artykule rozpoczynającym rozdział II Konstytucji dotyczącym wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela ma swoją wymowę, gdyż przez to legislator wysunął tę zasadę przed wszystkie inne. Czyniąc z zasady godności aksjologiczną podstawę innych wolności i praw, twórcy obu aktów mają na myśli jej znaczenie osobowe,151j. ten zespól cech człowieka, który stanowi o jego człowieczeństw ie.

IS Jednocześnie .1.Krukowski twierdzi, że „godność w znaczeniu osobowościowym nie może stanowić źródła wolności i praw, gdyż opierając się na elementach postrzegania jednostki przez siebie lub innych ludzi nie jest wartością ani trwałą, przyrodzoną ani niezbywalną” (idem.

Tak jak w wielu innych postanowieniach Karty, (ak i tutaj regulacja opiera się na wskazaniu istoty danego prawa (źródła praw). Karta mówi jedynie o nienaruszalności godności człowieka, co oznacza, że nie może ona być ograniczana, a tym bardziej znoszona. W polskiej Konstytucji nie tylko nadaje się godności przymiot nienaruszalności, ale stwierdza się, iż jest ona przyrodzona i niezbywalna, czyli że jest nierozerwalnie związana z człowiekiem, którego nie da się jej ani pozbawić, ani on sam nie jest w stanie tego zrobić. Oba akty wyraźnie formułują obowiązek władz publicznych poszanowania i ochrony godności jednak Karta nie kieruje wyraźnie tego obowiązku do konkretnego adresata, co mogłoby wskazywać, iż powinność ta nie dotyczy tylko władz publicznych, ale także ma swój wymiar horyzontalny, czyli odnoszący się bezpośrednio do stosunków międzyludzkich. Karla często posługuje się zwrotami bez wyraźnego adresata, takimi jak „należy szanować i chronić,” co podkreśla jej deklaratywny charakter.

Leave a Reply