Geneza modernizacji wzajemnej pomocy prawnej cz. II

Zmiany proponowane przez Parlament111 dotyczyły przede wszystkim prawa do obrony, ochrony praw osoby przesłuchiwanej, uściślenia definicji pojęć, a także uregulowania różnych form podsłuchu telekomunikacyjnego. Inne proponowane poprawki miały na celu uporządkowanie tekstu Konwencji i dokonanie zmian czyniących ją bardziej zrozumiałą. W kwestii ochrony praw osoby przesłuchiwanej położono nacisk na konieczność przestrzegania norm określonych przepisami Europejskiej Konwencji Praw’ Człowieka i Podstawowych Wolności oraz potrzebę usunięcia rozbieżności istniejących między systemami prawnymi s. 141: Ch.F.kherg, Internationa! Legal Assistance in Combating Organized Crime. „Nouvelles Etudes Pénales”, vol. 16/1998, s.261.

ONZ zorganizowała vv 1998 r. w Waszyngtonie konferencję z udziałem ekspertów z wielu krajów- poświęconą propozycjom zmian w Modelowym Traktacie o Pomocy Prawnej z 1990 r. – zob.: Background Paper of the Expert Group Meeting on Developing and Promoting the Efficiency oj Mechanisms in International Mutual Assistance Practice, Washington, 23-26 February 1998. W odniesieniu do ochrony praw jednoslki chodziło o to, aby jej zakresem objąć zarówno świadków i biegłych, jak i osoby przesłuchiwane w charakterze podejrzanego (oskarżonego).

Poprawki dotyczące definicji pojęć zmierzały do wprowadzenia jasnej interpretacji sformułowań tekstu Konwencji w celu uniknięcia zastosowania pojęć ogólnych, które mogą być szeroko interpretowane. Zaproponowano także szereg poprawek porządkujących jej tekst i grupujących pewne zagadnienia. Godna uwagi jest propozycja usunięcia w całości artykułu zezwalającego na przechwytywanie połączeń telekomunikacyjnych na terytorium innego państwa członkowskiego bez technicznego wsparcia ze strony tego państwa, a jedynie za stosownym powiadomieniem jego organów- władzy. Ostatecznie wiele poprawek zostało odrzuconych, a tekst uchwalonej Konwencji jest bardzo zbliżony do projektu przedstawionego przez Radę w 1999 r.

Leave a Reply