Formalna struktura współpracy transgranicznej

Poprzez przystąpienie do międzynarodowych konwencji, a także zawarcie odpowiednich umów dwustronnych o współpracy transgranicznej i międzyregionalnej Polska stworzyła odpowiednie ramy prawne dla działania władz regionalnych i lokalnych w dziedzinie kontaktów międzynarodowych.

Zgodnie z duchem zasady subsydiarności, aktywność transgraniczna i międzyregionalna samorządu terytorialnego wspierana jest przez centrum, przede wszystkim poprzez tworzenie na arenie międzynarodowej, w tym w instytucjach europejskich, odpowiednich warunków prawno-pol!tycznych dla tej współpracy. Ta pomoc polega także na zapewnieniu doradztwa o charakterze prawno-konsultacyjnym, wspieraniu starań o uzyskanie środków finansowych dla projektów transgranicznych, jak również na promowaniu udziału przedstawicieli naszych regionów i społeczności lokalnych w spotkaniach na europejskich forach oraz w pracach europejskich organizacji pozarządowych.

Formalną strukturę współpracy transgranicznej tworzą euroregiony. Działają na podstawie porozumień między władzami szczebla lokalnego oraz regionalnego, a w niektórych przypadkach także z udziałem podmiotów gospodarczych i społecznych.

W obszarach przygranicznych Polski działa obecnie 14 euroregionów. Najstarszym jest Euroregion „Nysa”, powołany do życia w grudniu 1991 r. Ostatnim powstałym na pograniczu Polski, Czech i Słowacji jest Euroregion „Beskidy” utworzony 9 czerwca 2000 r. Na granicy zachodniej z Republiką Federalną Niemiec działają cztery euroregiony (w tym dwa trójstronne: ze Szwecją – „Pomerania” oraz z Czechami – „Nysa”). Na granicy południowej z Czechami i Słowacją funkcjonuje osiem euroregionów: „Nysa”, „Glacensis”, „Pradziad”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, następnie polsko-czesko-słowacki „Beskidy” i dalej „Tatry” oraz ..Karpacki”, graniczący zarówno ze Słowacją, jak i z Ukrainą, Pozostałe euroregiony na granicy wschodniej to „Bug” i „Niemen” z udziałem Białorusi i Litwy oraz. ua północy „Bałtyk” z udziałem Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki). Współpraca w euroregionach na granicy polskiej w niektórych przypadkach wykracza poza sąsiedztwo graniczne – „Karpacki” obejmuje również Węgry i Rumunię, „Bałtyk” – Łotwę, Szwecję i Danię, „Pomerania” także Danię.

Leave a Reply