Finansowanie Programu promocji Polski w UE

Podstawą skutecznej realizacji Programu promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego jest zapewnienie w budżecie państwa środków finansowych na jego realizację. Program promocji finansowany będzie z rezerwy celowej na „koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródtd zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązali wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów oraz wydatki związane z promocją dotyczącą przystąjńeniu Polski do Unii Europejskiej, w tym finansowanie kampanii przedreferendalnej”.

Za finansowaniem Programu promocji z w w. rezerwy celowej przemawia fakt, iż na obecnym etapie nie istnieje możliwość zaplanowania wydatków w ramach tego Programu według szczegółowego podziału na pozycje klasyfikacji budżetowej. Wynika to z tego, iż regionalne strategie promocyjne Programu promocji określające szczegóły jego realizacji zostaną przyjęte przez ambasady RP w UE dopiero na początku roku 2003. Dodatkowym powodem jest również fakt, iż Program ten opiera się na scenariuszu integracji zakładającym, iż negocjacje akcesyjne zakończą się w 2002 roku, natomiast rok 2003 będzie rokiem ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego. Jest to scenariusz bardzo prawdopodobny, ale w przypadku, gdyby uległ on zmianie Program promocji w zaproponowanym kształcie musiałby zostać zmodyfikowany.

Program promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego finansowany będzie również z budżetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Kultury i instytucji im podległych, w zakresie określonym przez te resorty.

Leave a Reply