Etapy realizacji Programu promocji Polski w UE

Realizacja Programu promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego obejmuje dwie fazy: przygotowawczą oraz implementacyjną.

Faza przygotowawcza Programu rozpoczyna się z dniem jego przyjęcia przez Radę Ministrów i trwa do przyjęcia strategii regionalnych Programu, nie dłużej jednak niż do końca pierwszego kwartału roku 2003, a w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego nie dłużej niż do momentu zakończenia negocjacji akcesyjnych.

Faza implementacyjna Programu rozpoczyna się wraz z przyjęciem strategii regionalnych. Placówki dyplomatyczne rozpoczynają działania promocyjne najpóźniej z dniem podpisania Traktatu Akcesyjnego i nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem rozpatrywania Traktatu Akcesyjnego przez dany parlament. Działania skierowane do członków Parlamentu Europejskiego rozpoczynają się w momencie zakończenia negocjacji akcesyjnych.

W przypadku, gdy decyzję o ratyfikacji podejmuje w danym kraju parlament wybierany w 2003 roku. terminy realizacji niektórych działań (np. badania nastawienia członków parlamentu do kwestii raty fikacji Traktatu Akcesyjnego) przewidzianych do realizacji w ramach Programu powinny zostać dopasowane do kalendarza wyborczego w taki sposób, by opisane niżej cele obydwu faz zostafy zrealizowane. Faza przygotowawcza:

– 1. Działania ambasad we współpracy z innymi polskimi instytucjami mającymi swą siedzibę w poszczególnych krajach członkowskich UE, w’ tym w szczególności z Instytutami Polskimi, konsulatami, a także Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej:

– dokonanie szacunków dotyczących przewidywanego terminu glosowania nad ratyfikacją Traktat u Akcesyjnego,

– przeprowadzenie badań stosunku członków parlamentu do rozszerzenia Unii Europejskiej, w tym w szczególności rozszerzenia UE o Polskę,

– zbudowanie na podstawie powyższych badań mapy członków parlamentów wyróżniającej trzy’ rodzaje postaw wobec ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego: przeciwników, zwolenników’ i niezdecydowanych.

– identyfikacja przyczyn istniejącej opozycji wobec ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego.

– identyfikacja pozaparlamentarnej opozycji i grup nacisku przeciwnych ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego oraz sposobów’ ich wpływania na opinie członków- parlamentu,

– identyfikacja pozaparlamentarnych grup nacisku i instytucji popierających ratyfikację Traktatu Akcesyjnego – jako potencjalnych sojuszników w realizacji strategii regionalnej,

– określenie celów promocyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie poparcia członków parlamentów dla ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego,

– przygotowanie przez ambasady RP strategii regionalnych Programu uwzględniających działania realizowane we współpracy z innymi polskimi instytucjami mającymi swą siedzibę w poszczególnych krajach członkowskich UE, w tym w szczególności z Instytutami Polskimi, konsulatami, a także Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej.

Leave a Reply