Dziedziny dzielonej kompetencji

– 1. Unia dzieli kompetencję z Państwami Członkowskimi, jeżeli Konstytucja powierza jej kompetencję, która nie dotyczy dziedzin określonych w artykułach 12 i 16.

– 2. Dzielone kompetencje stosuje się do następujących głównych dziedzin:

– rynek wewnętrzny,

– przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

– rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych,

– transport i sieci transeuropejskie,

– energetyka,

– polityka społeczna, w odniesieniu do aspektów określonych w części III,

– spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,

– środowisko naturalne,

– ochrona konsumentów,

– wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego.

– 3. W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej, Unia ma kompetencję w zakresie prowadzenia działań, w szczególności określania i realizacji programów jednakże wykonywanie tej kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji.

– 4, W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia ma kompetencję do podejmowania działań i prowadzenia wspólnej polityki jednakże wykonywanie tej kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji.

– Koordynacja polityk gospodarczych i zatrudnienia

– 1. Unia przyjmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, w szczególności przez przyjmowanie ogólnych kierunków tych polityk. Państwa Członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze w ramach Unii.

– 2. Do Państw Członkowskich, które przyjęty euro, stosuje się postanowienia szczególne.

– 3. Unia przyjmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia Państw Członkowskich, w szczególności przyjmując wytyczne dla tych polityk.

– 4. Unia może podejmować inicjatywy w celu zapewnienia koordynacji polityk społecznych Państw Członkowskich.

Leave a Reply