Działalność dydaktyczna Instytutu Europejskiego

Od 1980 r. Instytut prowadzi roczne studia podyplomowe „Integracja Europejska” w zakresie prawa wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa gospodarczego. Program koncentruje się na europejskim prawie materialnym, instytucjonalnym, konkurencji i podatkowym oraz zagranicznej polityce handlowej. Możliwa jest też specjalizacja w konkretnych dziedzinach, jak np. media europejskie, ochrona praw człowieka w Europie, handel zagraniczny lub europejskie zarządzanie.

Studia te realizowane są w ramach programu „Modelowe Studia Eu ropę i styczne”, wspieranego przez Fundację na Rzecz Nauki Niemieckiej oraz Komisję Europejską przy współpracy z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Kultury. Instytut został wybrany do realizacji tego programu spośród wielu kandydatów, będąc ośrodkiem wyróżniającym się wysokimi standardami edukacji oraz ścisłymi kontaktami i wymianą doświadczeń z instytucjami unijnymi oraz niemieckimi urzędami centralnymi. (Absolwenci są chętnie zatrudniani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz inne ministerstwa Republiki Federalnej Niemiec.)

Leave a Reply