Dominacja koncepcji neoliberalnych w Polsce

Skoro na Zachodzie postrzegano państwa naszego regionu w kategoriach zbliżonych do „krajów rozw ijających się”, to jakie wnioski teoretyczne i praktyczne wyciągnęły z takiej diagnozy nowe elity polityczne i gospodarcze reformujące państwa posocjalistyczne? Czy specyfika rozwojowa krajów wychodzących z socjalizmu państwowego stała się przedmiotem refleksji przekładającej się na działania ich decydentów?

Niestety, w Polsce dominacja koncepcji neoliberalnych spowodowała, że nie dyskutowano szerzej tego zagadnienia. Nie podejmowano też prób tworzenia alternatywnych koncepcji i strategii transformacji, być może bardziej adekwatnych do naszych warunków niż imitacja rozwiązań stosowanych w krajach zachodnich.’9 Pomimo że Polska- jak inne państwa posocjalistyczne – znajduje się w sytuacji typowej dla krajów z opóźnieniem wchodzących w kapitalizm i międzynarodowy podział pracy, nie znalazło to odpowiedniego odzwierciedlenia teoretycznego ani politycznego.20 W ramach podejścia modernizacyjnego, które

Nie tylko pomoc (raport komisji pod kierunkiem byłego premiera Francji R.Barra), Instytut Stosunków Wschód-Zachód. Centrum Badań Europejskich w Stirin, maj 1992, s. 12-13.

B.Mach określił to podejście jako „paradygmat zastępowania”. Opiera się on na założeniu, że istota pokomunistycznej zmiany instytucjonalnej sprowadza się do modernizacji polegającej na zastępowaniu elementów starego systemu elementami nowego systemu, który nie ma efektywnego strukturalnego zakorzenienia w poprzednim systemie. Ten sposób myślenia o transformacji stal się podstawą liberalnych planów administracyjnego wprowadzenia kapitalizmu w Europie Wschodniej. Por.: B.Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998. s. 18-19.

Leave a Reply