Dlaczego zmiany w strukturze gospodarstw rolnych są konieczne

Inwestycje i modernizacja polskich gospodarstw rolnych są niezbędne, o ile !cli właściciele chcą je rozwijać i stać się w przyszłości aktywnymi uczestnikami jednolitego rynku. Konkurencyjność polskiego rolnictwa jest, w nie mniejszym stopniu niż jego niedoinwestowanie, ograniczana przez czynniki strukturalne. Rozdrobnione rolnictwo nie jest w stanie absorbować nowoczesnych technik i nowych technologii, gdyż nic mogłoby ic-h efektywnie wykorzystywać. Dlatego równolegle ze zmianami w sferze wyposażenia technicznego muszą postępować przekształcenia struktury agrarnej, a w- szczególności racjonalna koncentracja ziemi w rynkowo ukierunkowanych gospodarstwach, których właściciele podejmują, względnie zamierzają podjąć, także wysiłek W’ kierunku ich modernizacji. Na różnice strukturalne dzielące Polskę od UE zwracano uwagę już niejednokrotnie -czyni! to np. W.Poczta (por. tabelę I).

Gdyby przyjąć za punkt docelowy ówczesną strukturę unijną, udział w Polsce grupy obszarowej gospodarstw rolnych powyżej 50 ha we władaniu gruntami należałoby powiększyć przeszło dwukrotnie. Trzeba jednak zauważyć, że prawie dwukrotnie większy był w UE także udział gospodarstw grupy obszarowej 20-50 ha, a więc gospodarstw średniej wielkości. Eącznie w UE gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha użytkowały prawie 4/5 areału użytków rolnych (UR), zaś w Polsce tylko 1/3.

Podobne różnice występowały w liczebności większych gospodarstw. Ponad 20 ha miało w UE co piąte gospodarstwo rolne, podczas gdy w Polsce zaledwie jedno z 23. Jeszcze większe różnice występowały w grupie obszarowej ponad 100 ha. Taki lub większy obszar osiągnęło około 3% gospodarstw unijnych, podczas gdy w Polsce stanowiły one mniej niż 0,4% ogółu gospodarstw.

Leave a Reply